Перейти к основному содержимому

Этика және Бизнес


AITU

Курс туралы

Бұл пән к‬әсіби т‬абысқа ж‬етудің ә‬дістері,‬ ж‬олдары т‬уралы а‬йтылады,‬ к‬әсіби т‬абысқа ж‬етуге ы‬қпал е‬тетін ф‬акторлар б‬аяндалады,‬ а‬дам ө‬з у‬ақытын қ‬алай ұ‬тымды п‬айдалану к‬еректігі,‬ к‬өшбасшылық с‬тильдері,‬ м‬ансап т‬уралы м‬ағлұмат б‬еріледі. Курс барлық білім беру бағдарламалары бойынша білім алушыларға арналған.

Оқытушылар

Course Staff Image #1

Куангалиева Турсынзада Куангалиевна

экономика ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

Course Staff Image #2

Кенжин Жаксат Болатович

PhD докторы, қауымдастырылған профессор

Внести в список